Najnoviji trendovi i programi u svjetu vježbanja

Ovaj kolegij je namjenjen polaznicima prvog semestra Specijalističkog diplomskog studija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji su upisali modul Kondicijska priprema.