Za pristup kolegiju i sve informacije vezano za predmet, uputiti predmetnom nastavniku, Dr.sc. Goran Gabrilo, putem e-maila

ggabrilo@kifst.hr